REGULAMIN SKLEPU b2b.germaniamint.com

§ 1. DEFINICJE

 1. Germania Mint Invest - Germania Mint Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Aleja Wojska Polskiego 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000486736, kapitał zakładowy 5000,00 zł, numer NIP: 6112732869, numer REGON: 022297193, prowadząca Sklep internetowy i będąca Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Sklep internetowy – internetowy serwis transakcyjny, prowadzony przez Germania Mint Invest, działający pod adresem https://b2b.germaniamint.com/pl/, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz zawierane są umowy sprzedaży między Klientami, a Germania Mint Invest.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki sprzedaży przez Germania Mint Invest Produktów w ramach Sklepu internetowego.
 4. Produkt – produkt prezentowany na stronie Sklepu internetowego, będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 5. Konto – konto utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów w Sklepie internetowym; założenie Konta jest konieczne dla dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
 6. Użytkownik – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która posiada Konto w Sklepie internetowym.
 7. Klient – Użytkownik, z którym zgodnie z zasadami Regulaminu została zawarta umowa sprzedaży wybranego Produktu lub Produktów.
 8. Umowa - umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Germania Mint Invest na czas nieokreślony, w momencie zatwierdzenia formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 3 Regulaminu.
 9. Dane Osobowe – informacje zgromadzone w trakcie rejestracji Konta, dotyczące Użytkownika, jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Germania Mint Invest w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, prawidłowej realizacji oraz rozwiązania umów sprzedaży Produktów, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. AML (Anti Money Laundering) – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 12. KYC (Know Your Customer) – procedura należytej staranności, którą Germania Mint Invest, jako instytucja obowiązana w rozumieniu AML, musi przeprowadzić w celu zidentyfikowania swoich Klientów i beneficjentów rzeczywistych oraz uzyskania informacji wymaganych do nawiązania stosunków gospodarczych z Klientem bądź przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.
 13. Formularz KYC – formularz stosowany w ramach KYC, umożliwiający zebranie takiego zbioru informacji o Kliencie, który pozwala zweryfikować jego tożsamość, ocenić profil działalności i potwierdzić jego wiarygodność.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową, obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript. Zaleca się, aby korzystać z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki. Rozdzielczość ekranu powinna wynosić minimum 350 pikseli. Jest możliwość wyświetlenia Sklepu internetowego w niższej rozdzielczości, jednak mogą się pojawiać problemy z poprawnym wyświetleniem niektórych elementów, niezbędnych do dokonania zakupu. Dodatkowo zalecana jest akceptacja przechowywania w pamięci przeglądarki plików "cookies". Brak akceptacji plików „cookies” lub ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki może spowodować utrudnienia w użytkowaniu Strony internetowej.
 2. Do dokonania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest założenie Konta.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego i Konta zgodnie z prawem, z uwzględnieniem praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Germania Mint Invest lub osobom trzecim.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania za pośrednictwem Konta lub Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub działaniami Użytkownika uznanymi za szkodliwe dla Sklepu internetowego, Germania Mint Invest ma prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia Konta Użytkownika.
 8. W wyniku usunięcia Konta wszelkie Dane Osobowe Użytkownika, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Germania Mint Invest zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, udostępnienia tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.
 9. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, Umowa zawarta z tym Użytkownikiem ulega rozwiązaniu.
 10. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Germania Mint Invest, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Germania Mint Invest.

§ 3. UTWORZENIE KONTA

 1. W celu utworzenia Konta należy dokonać rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu i zarejestrowaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 3. Osoba zainteresowana założeniem Konta zobowiązana jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich poprawnych i aktualnych Danych Osobowych oraz adresu e-mail i hasła.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, należy zaakceptować treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i RODO (poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów), a następnie zarejestrować formularz. Braki w zakresie powyższego, uniemożliwią ukończenie procesu rejestracji.
 5. Dodatkowo, Klient, przed zatwierdzeniem formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 4 powyżej, może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 6. Po zarejestrowaniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Germania Mint Invest oraz do założenia Konta dla Użytkownika.
 7. Korzystanie z Konta możliwe jest dopiero po jego aktywowaniu przez Germania Mint Invest.
 8. Po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu Konta, Germania Mint Invest przesyła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji, Formularz  KYC.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania uzupełnionego Formularza KYC do Germania Mint Invest. Odesłanie wypełnionego Formularza KYC jest warunkiem aktywowania Konta.
 10. Użytkownik wprowadza dane do formularza KYC zgodne z prawdą i jego najlepszą wiedzą i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Germania Mint Invest weryfikuje formularze KYC i w ramach tego procesu może zwracać się o udzielenie dodatkowych informacji od Użytkownika i/lub przedłożenia dokumentów potwierdzających dane wskazane we wniosku KYC. Nieudzielenie dodatkowych danych i /lub nieprzekazanie dokumentów przez Użytkownika, może skutkować negatywna weryfikacją formularza KYC.
 11. Po pozytywnym zweryfikowaniu Formularza KYC Germania Mint Invest aktywuje Konto oraz informuje o tym fakcie Użytkownika.
 12. Konto zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmianyDanych Osobowych, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
 13. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 14. W trakcie korzystania z usług Germania Mint Invest, zabrania się usuwania przez Użytkownika Danych Osobowych, a także podawania Danych Osobowych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

§ 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Prezentacja Produktów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Należy ją rozumieć jako zaproszenie do składania ofert, zgodnie z Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować w Sklepie internetowym.
 3. Do złożenia zamówienia dochodzi po wybraniu przez Klienta Produktów do zakupu, wypełnieniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zawartych w formularzu zamówienia udostępnionym przez Germania Mint Invest na stronie Sklepu internetowego oraz zatwierdzeniu zamówienia.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia na wybrane Produkty zgodnie z Regulaminem stanowi wiążącą ofertę nabycia tych Produktów.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez Germania Mint Invest, a następnie fakturę proforma stanowiącą finalne potwierdzenie zamówienia oraz podstawę do zrealizowania płatności.
 6. Zamówienia składane w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 są przeliczane zgodnie z bieżącym kursem walutowym i metalu.
  Zamówienia składane w dni robocze po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy zostaną przeliczone ponownie po kursie waluty i metalu z godziny 8:00 następnego dnia roboczego.
 7. Germania Mint Invest gwarantuje utrzymanie ustalonej ceny zamówienia w przypadku, gdy płatność za zamówione Produkty nastąpiła do 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Germania Mint Invest poprzez wysłanie faktury proforma. W przypadku niedokonania zapłaty w ciągu 48 godzin od wysłania faktury proforma, zamówienie może zostać anulowane. Germania Mint Invest zastrzega możliwość przywrócenia zamówienia, z jednoczesną aktualizacją cen/ceny przedmiotów objętych zamówieniem. Za zapłatę ceny zamówienia rozumie się moment zaksięgowania środków w kwocie nie mniejszej niż wartość zamówienia wskazana w fakturze proforma, na rachunku prowadzonym na rzecz Germania Mint Invest.
 8. Miejscem wydania przedmiotu sprzedaży jest siedziba Germania Mint Invest w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 21.
 9. Odbiór przedmiotu sprzedaży możliwy jest po zapłacie ceny zamówienia, w siedzibie sprzedawcy w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00. Po wcześniejszym umówieniu spotkania, nie później niż w dzień poprzedzający planowaną datę odbioru.
 10. Germania Mint Invest na wniosek Klienta umożliwia dostawę przedmiotu sprzedaży do miejsca wskazanego przez Klienta. Dostawa odbywa się zgodnie z regułami EXW (Incoterms 2020) na koszt i ryzyko Klienta. W przypadku wniosku Klienta o dostawę przedmiotu koszty dostawy ponosi Klient, są one wyliczane indywidualnie do każdego zamówienia. Informacja o wysokości kosztów dostawy podana jest na fakturze proforma. Zapłata kosztów dostawy jest warunkiem dostawy przedmiotu sprzedaży.
 11. Dopuszcza się łączenie kilku, opłaconych w terminie zamówień, w jedną wysyłkę. Wymaga to jednak wcześniejszego potwierdzenia z Działem wsparcia sprzedaży.
 12. Termin dostawy wskazany jest na karcie produktu na stronie Sklepu internetowego.
 13. Termin dostawy, wskazany na karcie produktu na Stronie internetowej, może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od GMI. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 14. Po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie, Germania Mint Invest potwierdza Klientowi przewidywany termin wysyłki lub w przypadku odbioru osobistego ustala z Klientem termin odbioru zamówienia.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Klient ma obowiązek utrwalenia procesu otwierania przesyłek pochodzących od Germania Mint Invest za pomocą środków rejestrujących pliki video.
 2. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu.
 3. Wady mennicze oraz różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach metali szlachetnych, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu z powodu jego niezgodności z umową.
 4. Zgłoszenie ewentualnych reklamacji dotyczących uszkodzenia paczki lub nieprawidłowej ilości dostarczonego towaru, Klient zobowiązany jest przesłać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy.
 5. Klient zgłasza reklamację poprzez wypełnienie Formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go na adres complaint@germaniamint.com. Do Formularza reklamacyjnego Klient ma obowiązek załączyć zdjęcia / filmy przedstawiające przedmiot reklamacji.
 6. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon).
 7. W terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia, Germania Mint Invest przekaże Klientowi mailową informację odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku konieczności odesłania reklamowanych Produktów, Klient zobowiązany jest do umieszczenia numeru reklamacji w widocznym miejscu na odsyłanej paczce.
 9. Koszty związane z wysyłką reklamowanego Produktu do Germania Mint Invest ponosi Klient.
 10. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli przedmiotem umowy sprzedaży jest Produkt, którego cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Germania Mint Invest nie sprawuje kontroli (produkty, których cena zależy od kursu metalu) i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni.

§ 6. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY AML

 1. Germania Mint Invest, jako instytucja obowiązana w rozumieniu AML, jest zobowiązana do rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi zawieranymi z Klientami lub z transakcjami okazjonalnymi realizowanymi przez nich, a także do stosowania wobec swoich Klientów środków bezpieczeństwa finansowego.
 2. W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obowiązkiem Germania Mint Invest jest w szczególności identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta oraz ewentualnego beneficjenta rzeczywistego.
 3. Mając powyższe na uwadze obowiązkiem Klienta jest podanie swoich Danych Osobowych koniecznych do identyfikacji oraz potwierdzenia jego tożsamości.
 4. Brak możliwości zastosowania któregokolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego, wskazanych w AML jest równoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Germania Mint Invest przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży, jej prawidłowej realizacji, ewentualnej zmiany lub rozwiązania oraz do dokonania rozliczeń z Klientem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w & 6 Regulaminu (na podstawie art. 34 ust. 4 AML). Przetwarzanie Danych Osobowych w jakimkolwiek innym celu, np. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Klienta.
 2. Germania Mint Invest uprawniona jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Germania Mint Invest nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom.
 3. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny (w szczególności podyktowanej względami technicznymi i/lub prawnymi) Germania Mint Invest zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Germania Mint Invest informuje Użytkowników o zmianach, o których mowa w ustępie 1, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie do Użytkowników jednolitego tekstu Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od przesłania Regulaminu Użytkownikowi.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Germania Mint Invest i Użytkowników.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 6. Germania Mint Invest nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 7. Germania Mint Invest zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze swojej oferty.
 8. Zdjęcia prezentowane na stronie Sklepu internetowego są jedynie zdjęciami poglądowymi.

Załącznik nr 1 - Formularz reklamacyjny

---

Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności