Informacja o realizowanej strategii podatkowej firmy Germania Mint Invest Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021 

 1. Podstawa prawna do sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej
  Regulacjami art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.), została określona grupa podmiotów zobowiązanych do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Przepis odwołuje się do kręgu podmiotów określonych w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p., tj. wymienia:
  1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  2. podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w art. 27b ust. 1 u.p.d.o.p., przekroczyła równowartość
   50 000 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.
 2. Wstęp
  Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać
  z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.
 3. Informacje ogólne o Podatniku
  Germania Mint Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze przy alei Wojska Polskiego 21, kod pocztowy: 58-500, REGON: 022297193, NIP: 6112732869, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000486736.
  Zarząd Spółki: Prezesem jednoosobowego zarządu jest Szymon Kurowski.
  Przedmiot działalności Spółki:
  1. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
  2. Produkcja metali szlachetnych
  3. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  4. Produkcja monet
  5. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  6. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 4. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
  i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  Przyjęta przez Spółkę strategia podatkowa jest dopasowana do jej wielkości i struktury oraz do branży, w jakiej Spółka działa. Strategia ta wspiera również identyfikację potencjalnego ryzyka podatkowego przez służby finansowo-księgowe, ułatwia zarządzanie tym ryzykiem oraz minimalizuje możliwość jego zmaterializowania. Strategia podatkowa Spółki ma na celu zapewnić:
  • wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych;
  • podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych;
  • prawidłowe realizowanie obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych;
  • prawidłowe deklarowanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych;
  • współpracę z organami Krajowej Administracji Skarbowej w ramach dostępnych mechanizmów.

  Zarząd Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:
  • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
  • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
  • kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
  • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

  Spółka zarządza ryzykiem podatkowym poprzez identyfikację i bieżące monitorowanie kluczowych oraz problematycznych obszarów rozliczeń podatkowych. Kluczowym zespołem odpowiedzialnym za identyfikację obszarów ryzyka podatkowego jest Dział Księgowości – który funkcjonuje w ramach Centrum Usług Wspólnych. Komórka ta odpowiada za obsługę podatkową i księgową Spółki angażując ekspertów posiadających głęboką wiedzę, rozbudowane umiejętności praktyczne oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ww. czynności. Nadzór nad działaniem Działu Księgowości, w tym
  w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym, sprawuje Prezes Zarządu. Zarząd Spółki oraz Dział Księgowości przy realizacji obowiązków podatkowych korzystają ze wsparcia Kancelarii Doradztwa Podatkowego Verum Mariusz Raszczyk i Wspólnicy Sp. k.
 5. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  W 2021 r. Spółka nie realizowała żadnych dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową, w tym nie starała się o uczestnictwo w Programie Współdziałania.
 6. Informacje o realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  6.1  Informacje ogólne
  W 2021 r. Spółka była podatnikiem następujących podatków:
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  6.2  Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 o.p.
  Spółka nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 o.p.
 7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  W roku rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 r. i kończącym dnia 31 grudnia 2021 r. Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość z uwzględnieniem agregacji danych przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów. Transakcje z podmiotami powiązanymi polegały głównie na:
  1. Sprzedaży towarów na rzecz podmiotów powiązanych
  2. Świadczeniu usług na rzecz podmiotów powiązanych
  3. Zakupu towarów od podmiotów powiązanych
 8. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.
  W roku rozpoczynającym się dnia 1.01.2021 r. i kończącym dnia 31.12.2021 r. Spółka nie podjęła działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.
 9. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach:
  9.1  O wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.
  W 2021 r. Spółka nie ubiegała się o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
  9.2  O wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p.
  W 2021 r. Spółka złożyła wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych (VAT, PCC, CIT) szczególnego rodzaju transakcji. Warunki zawarcia transakcji są objęte tajemnicą handlową.
  9.3  O wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a u.p.t.u.
  W 2021 r. Spółka nie ubiegała się o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
  9.4  O wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 u.p.a.
  W 2021 r. Spółka nie ubiegała się o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
 10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 u.p.d.o.p. i na podstawie art. 23v ust. 2 u.p.d.o.f. oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 o.p.
  W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.